Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі інформує

Начальник управління: Галак Юлія Олександрівна

тел. 2-02-32

Перший заступник начальника управління: Ясінський Олександр Петрович

тел. 2-04-88, 2-27-87

Заступник начальника управління: Терещук Тетяна Миколаївна

тел. 2-02-32

Адреса: 22100 м. Козятин, Вінницька обл., вул. Винниченка, 56,

тел: 2-02-32, 2-04-88, 2-27-87

Факс: 2-10-23

E-mail: kozjatin@vinpfu.gov.ua

____________________________

Розпорядок роботи:

Понеділок-четвер: з 8-00 до 17-00

П'ятниця: з 8-00 до 15-45

Обідня перерва: з 13-00 по 13-45

____________________________

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівним складом

управління ПФУ в м. Козятині та Козятинському районі

1.      Понеділок Терещук Тетяна Миколаївна        

Заступник начальника управління        8-00 до 13-00

2.      Вівторок   Ясінський Олександр Петрович

Перший заступник начальника управління     8-00 до 13-00

3.      Середа       Галак Юлія Олександрівна

Начальник управління        8-00 до 13-00

4.      Четвер       Терещук Тетяна Миколаївна        

Заступник начальника управління        8-00 до 13-00

5.      П’ятниця  Ясінський Олександр Петрович   

Перший заступник начальника управління     8-00 до 13-00

____________________________

 

Начальники підрозділів:

Начальник відділу з призначення пенсій: Лисюк Ольга Петрівна           (тел. 2-02-32)

Начальник відділу з виплати пенсій: Дмитрук Наталія Григорівна          (тел. 2-02-32)

Начальник відділу обліку надходження, прогнозування платежів обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи: Бондар Андрій Леонтійович (тел.2-04-88)

Начальник відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів: Осьмірко Наталія Валентинівна      (тел. 2-10-23)

Заступник начальника відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян: Баландіна Олена Аркадіївна (тел. 2-02-32)

Начальник відділу інформаційнихсистем та програмного забезпечення: Білоус Олександр Валентинович (тел. 2-02-32)

Завідувач юридичного сектору: Кучер Ганна Миколаївна (тел. 2-27-87)

Завідувач сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи: Домбровська Альона Миколаївна (тел. 2-27-87)

Начальник загального відділу: Романюк Олена Олексіївна (тел. 2-27-87)

___________________________

Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією.

Корупція як соціальне яви­ще притаманна всім без ви­нятку державам світу, вона — невід'ємний атрибут публіч­ної влади. Корупція існувала, існує й існуватиме, доки існу­ють держава і публічна влада. Відмінність різних держав щодо цього полягає не в на­явності чи відсутності коруп­ції як такої, а в її масштабах, характері корупційних проя­вів, впливі корупції на еконо­мічні, політичні, правові, соці­альні та інші процеси.

Останнім часом у засобах масової інформації з'являється багато інформації про витрати українських високопосадовців, які перевищують їхню заробітну плату, про невідповідність чиновницьких доходів стилю життя «на широку ногу», а також про не задеклароване майно. Усі без винятку автори публікацій, пе­редач та журналістських розслі­дувань вимагають жорсткої ре­акції на такі факти з боку орга­нів прокуратури.

Законодавець справді поси­лив відповідальність за право­порушення у сфері фінансового контролю, встановивши адмініс­тративну, кримінальну та дис­циплінарну відповідальність.

Законом України «Про запо­бігання корупції» від 14.10.2014 р. №1700-УІІ (далі — Закон) Кримінальний кодекс України доповнено статтею 366-1 «Дек­ларування недостовірної інфор­мації», яка встановлює з 26.04.2015 р. відповідальність за подання суб'єктом деклару­вання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом, або умисне неподання суб'єктом декларування зазна­ченої декларації.

Суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 За­кону зобов'язані подавати дек­ларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван­ня.

Предметом злочину, перед­баченого статтею 366-1 КК Ук­раїни, є завідомо недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом, а також сама ця дек­ларація. Водночас декларація особи, уповноваженої на вико­нання функцій держави або місцевого самоврядування, та дек­ларація про майно, доходи, вит­рати і зобов'язання фінансового характеру — це не тотожні по­няття.

Відповідно до вимог статті 45 Закону суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національ­ного агентства з питань запобі­гання корупції (далі — Націо­нальне агентство) декларацію особи, уповноваженої на вико­нання функцій держави або міс­цевого самоврядування, за ми­нулий рік за формою, що визна­чається Національним агент­ством.

Проте Національне агентство перебуває на стадії утворення та на даний час не розпочало діяльність. Форма декларації, яку зобов'язані заповнити суб'єкти декларування, не зат­верджена.

На сьогодні відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону діє положення статті 12 Закону України «Про засади за­побігання і протидії корупції», яким передбачено обов'язок суб'єктів декларування подава­ти за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансо­вого характеру за минулий рік за формою, визначеною зазна­ченим законом.

Отже, стаття 366-1 КК Украї­ни «Декларування недостовірної інформації» набере чинності з моменту, коли розпочне роботу система подання та оприлюд­нення декларацій осіб, уповно­важених на виконання функцій держави або місцевого самов­рядування, відповідно до Зако­ну. Це відбудеться на наступний день після прийняття рішення Національним агентством з пи­тань запобігання корупції про початок роботи цієї системи.

Залежно від суб'єкта кримі­нального правопорушення дії, пов'язані з підробленням, вне­сенням недостовірних відомос­тей до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перед­баченої додатком до Закону України «Про засади запобіган­ня і протидії корупції», можуть бути кваліфіковані за відповід­ними частинами статей 358 «Підроблення документів, печа­ток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених до­кументів, печаток, штампів» або 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу Украї­ни.  '

Частиною 1 статті 172-6 Ко­дексу України про адміністра­тивні правопорушення (далі — КУпАП) за невчасне подання декларації особи, уповноваже­ної на виконання функцій дер­жави або місцевого самовряду­вання, встановлено адміністра­тивну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначена стаття викладена в новій редакції відповідно до Закону. Ураховуючи те, що предметом цього адміністратив­ного правопорушення, пов'яза­ного з корупцією, є декларація особи, уповноваженої на вико­нання функцій держави або міс­цевого самоврядування, то й порядок набрання чинності цією статтею такий само, як і статтею 366-1 КК України, що ми аналі­зували вище. Тобто на сьогодні стаття 172-6 КУпАП у цій редак­ції не чинна та недієва.

Посадові особи та керівники органів державної влади, під­приємств, установ та організа­цій, які є суб'єктами відпові­дальності за порушення антикорупційного законодавства, до­сить часто застосовують дис­циплінарну відповідальність що­до своїх підлеглих.

У більшості випадків такі за­ходи вживаються за результата­ми розгляду подань органів прокуратури про ініціювання проведення службових розслі­дувань, скерованих у порядку статті 65 Закону.

Як приклад: за результатами вивчення даних стосовно кад­рових питань, які містяться на офіційних сайтах Президента України, Кабінету Міністрів Ук­раїни, інформацій органів Дер­жавної фіскальної служби Укра­їни Генеральною прокуратурою України внесено подання Прем'єр-міністру України про проведення службового розслі­дування з метою встановлення причин і умов, що сприяли по­рушенню вимог статті 56 Зако­ну, статті 11 Закону України «Про засади запобігання і про­тидії корупції» (який був чинним до 26.04.2015 р.), Указу Прези­дента України від 25.01.2012 р. №33/2012 (діяв до 25.03.2015 р.) та постанови Кабінету Мініс­трів України від 25.03.2015 р. №171, під час призначення 25 осіб на посади керівників та їх­ніх заступників у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади. Зазначених посадовців було призначено на посади до завершення спеці­альних перевірок.

Після опрацювання баз даних державних органів та держав­них реєстрів, які перебувають у вільному доступі, Генеральною прокуратурою України встанов­лено факти порушення вимог фінансового контролю, не передачі корпоративних прав та під­приємств керівництвом цент­ральних органів державної вла­ди головами обласних держав­них адміністрацій, як того вима­гає стаття 36 Закону, а також наявності в таких осіб права на зайняття іншою оплачуваною ді­яльністю, що не виключає мож­ливості зайняття нею та ство­рює корупційні ризики.

У зв'язку зі встановленими фактами розбіжностей фінансо­вих даних за дорученням Гене­ральної прокуратури України Державною фіскальною служ­бою України перевіряється до­держання вимог законодавства щодо фінансового контролю ок­ремими посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби Ук­раїни з надзвичайних ситуацій, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного роз­витку і торгівлі України, Мініс­терства енергетики та вугільної промисловості України, Мініс­терства закордонних справ Ук­раїни.

____________________________

 

 

Реалізація  Закону України «Про очищення влади» в управлінні Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі

З набранням чинності 16 жовтня 2014 року Закону України від 16 вересня 2014 року N 1682-VII "Про очищення влади" (далі - Закон про очищення влади) в Україні розпочато процедуру люстрації.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (далі - Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025, наказу Пенсійного фонду України від 25.08.2015 року №137 «Про початок проведення в центральному апараті Пенсійного фонду України перевірки передбаченої Закону України «Про очищення влади»та наказууправління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі від 10.09.2015 року №45 «Про початок проведення в управлінні Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади», розпочато проведення в управлінні перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Одним із елементів очищення влади є запровадження обов'язковості проходження процедури перевірки осіб, які займають посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, зокрема, шляхом фінансового контролю за майновим станом публічних службовців.

У розумінні частини першої статті 1 Закону України «Про очищення влади» (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Відповідно до частини другої статті 1 цього Закону України «Про очищення влади» (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах: верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.

Питання застосування Закону України «Про очищення влади» регламентовані Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 563, Порядком проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 3 листопада 2014 року N 1100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за N 1385/26162.

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади» протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону.

Згідно з частиною восьмою статті 3 Закону України «Про очищення влади» заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Процедуру проведення органами Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) перевірки достовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону про очищення влади (далі - відомості), зазначених особами, перелік яких наведено у пунктах 1 - 11 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», у деклараціях, за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - перевірка) встановлено Порядком N 1100.

Аналізуючи вказані вище положення законодавства можна зробити висновки, згідно з якими критеріями здійснення очищення влади стосовно осіб, щодо яких здійснювалася перевірка, є встановлення перевіркою:

недостовірності відомостей щодо наявності майна, зазначеного у декларації;

недостовірності цих відомостей та невідповідності вартості майна, вказаного в декларації, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», доходам, отриманим із законних джерел;

невідповідності вартості майна, вказаного в декларації, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

З цього можливо зробити висновок, що результати перевірки, якою встановлена невідповідність відомостей щодо наявності майна, вказаного у декларації, та підготовлена на його підставі довідка, є безумовною підставою для звільнення посадової особи з посади за вказаним Законом.

За першим критерієм необхідно враховувати, що підставами для звільнення є недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

За другим критерієм достатньою підставою для звільнення є невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Таким чином, для вжиття заборони за першим критерієм необхідно встановити недостовірність відомостей та невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначених у деклараціях, доходам, отриманим із законних джерел.

Для вжиття заборони за другим критерієм необхідно встановити невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного в деклараціях, набутого на час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Саме ці відомості згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону підлягають перевірці.

Таким чином, сама інформація про недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаних у декларації, або виявлених органами державної фіскальної служби у процесі проведення перевірки, не може бути підставою для застосування заборони без врахування обов'язкових умов, що таке майно (майнові права) було набуте за час перебування на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, і його вартість не відповідає доходам, отриманим із законних джерел.

Наявність у висновку про результати перевірки інформації про підтвердження законності джерел набуття майна (майнових прав), вказаних у декларації, або виявлених органами державної фіскальної служби у процесі проведення перевірки, не може бути підставою для застосування відповідної заборони.

____________________________

   До набуття чинності змінами, внесеними до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР (далі — Закон про звер­нення громадян), у ст. 12 цього Закону було за­значено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений кри­мінальним процесуальним, цивільно-процесуаль­ним, трудовим законодавством тощо. З моменту набуття чинності зазначеними змінами цей пере­лік доповнено. До зазначеного списку норматив­но-правових актів, що встановлюють спеціальний порядок розгляду заяв, звернень тощо, додано і Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206Л/І (далі — антикорупційний Закон).

   Отже, якщо в порядку дії Закону про звернен­ня громадян до органу влади чи місцевого само­врядування надійшло звернення, а з його змісту вбачається наявність повідомлення про скоєння будь-якого корупційного правопорушення, то таке звернення не можна розглядати в порядку, установ­леному для розгляду заяв і скарг. Його необхідно направити за належністю. І не має значення, ано­німне воно чи з його змісту можливо встановити авторство.

  Відповідно до ч. З ст. 7 Закону про звернення громадян, якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями гро­мадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю від­повідному органу чи посадовій особі, про що по­відомляється громадянину, який подав звернення (звісно, якщо таке можливо встановити).

    До кого ж направляти такі звернення, за­яви, скарги? Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 5 анти­корупційного Закону спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи про­куратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з ор­ганізованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організо­ваною злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом. Саме на ці органи покладено обов'язок щодо здійснення у межах своєї компетенції заходів стосовно виявлення, при­пинення та розслідування корупційних правопору­шень. Тому, на думку редакції, до цих органів і слід направляти звернення, зі змісту яких вбачаються повідомлення про корупційні прояви.

    У тому ж випадку, коли у листі чи заяві тощо немає посилань на Закон про звернення громадян і воно є анонімним, слід вважати таке повідом­лення поданим у порядку, визначеному антикорупційним Законом. Воно підлягає розгляду в порядку ст. 20 антикорупційного Закону, якщо наведена у ньому інформація стосується конкрет­ної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

     Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного Закону підлягає пере­вірці у строк не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений строк пере­вірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідом­лення до тридцяти днів від дня його отримання.

       У разі підтвердження викладеної у повідом­ленні інформації про порушення вимог антикоруп­ційного Закону керівник відповідного органу вжи­ває заходів до припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністратив­ного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

         У разі підтвердження викладеної у повідом­ленні інформації про порушення вимог антикоруп­ційного Закону керівник відповідного органу вжи­ває заходів до припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністратив­ного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

         Усі повідомлення,з яких можливо встановити авторство,чи таких,які подані у порядку застосування Закону про звернення громадян,необхідно направити до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

           На сьогодні жодних вимог щодо правил проведення такої перевірки не встановлено, але у будь – якому разі не варто забувати,що відібрати письмові пояснення доповідні службові від усіх причетних до факту,на який указано у повідомленні, не буде зайвим.


    

   Представники управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі брали участь в урочистих заходах з нагоди  Дня незалежності  України, яке відбулося смт. Глухівці 19 cерпня 2014 року на відзначенні «Свята урожаю».

 

 

 

 

 

 

 

 

   Управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі приймало активну участь  в прибиранні міста  присвяченому  до Дня незалежності  України, яке відбулося 21.08.2014 року.

 

 

    

 

 

 

 

  

   Колектив управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі за згодою голови Козятинської міської ради  було урочисто занесено на  міську Дошку пошани   з нагоди святкування  Дня незалежності України.

   Управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі згідно своїх функцій бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, повному і своєчасному  фінансуванню витрат та виплат пенсій, надбавок і доплат, що здійснюється з коштів Пенсійного фонду України, веде облік платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження платежів відповідно до законодавства.  

    В управлінні запроваджено систему обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна», прийом відвідувачів здійснюється щоденно впродовж робочого дня.

   У переліку послуг, що надаються за принципом «єдиного вікна», призначення та перерахунок пенсій, консультації з питань пенсійного законодавства, видача пенсійних посвідчень, страхових свідоцтв та довідок та вимогу одержувача пенсій. Окрім того,тут можна оформити виплату пенсії у разі виїзду за кордон, зміни місця проживання або прізвища.

   Саме такий спосіб обслуговування спростить отримання громадянами потрібної інформації, а саме робота управління стане більш відкритою і прозорою.

   В управлінні у зручних для відвідувачів місцях розміщено для ознайомлення стенди, на яких постійно поновлюється різноманітна інформація про новини в пенсійному законодавстві, графіки прийому начальниками структурних підрозділів.

   З 2011 року колектив очолює Галак Юлія Олександрівна, під керівництвом якої управління успішно виконує покладені на нього функції та завдання. Штат управління - 56 чоловік Колектив досить молодий, але незважаючи на вік, тут працюють досвідчені та кваліфіковані фахівці. Адже забезпечення якісної роботи управління залежить саме від професійної підготовки спеціалістів.

   А взагалі робота управління -  це злагоджена, щоденна, кропітка праця всього колективу,  терпляча щоденна робота із відвідувачами – пенсіонерами та особами, які досягли пенсійного віку, бо вони своєю працею заслужили шанобливе та уважне ставлення до себе і своїх проблем та належне пенсійне забезпечення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно положення про управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі основними завданнями управління є:

1)      ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;

2)      стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

3)      призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

4)      забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

5)      ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення.

____________________________

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями, та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2)      планує доходи та видатки коштів Фонду, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3)      забезпечує ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;

4)      забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління  та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному головному управлінню ;

5)      контролює дотримання страхувальниками вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильності нарахування обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі страхові внески) та інших платежів від підприємств, установ, організацій та громадян, достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;

6)      проводить згідно із законом планові та позапланові перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки достовірності відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно з законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій; 

7)      призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

8)      веде облік платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування,забезпечує надходження платежів відповідно до законодавства;

9)      надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб;

10)    проводить за вимогою страхувальників звірення сум нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів;

11)    проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, надає страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, роз’яснює права і обов’язки;

12)    інформує громадкість про свою діяльність;

13)    узагальнює та аналізує результати роботи управління, вносить відповідні пропозиції головному управлінню;

14)    взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

15)    організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

16)    здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України.

____________________________

 

Керівництво управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі задекларували свої доходи за 2013 рік

Галак Юлія Олександрівна

Ясінський Олександр Петрович

Терещук Тетяна Миколаївна   

 

«Єдине вікно» для пенсіонерів

В управлінні ПФУ в м. Козятині та Козятинському районі запроваджено систему обслуговування громадян, а саме: прийом мешканців здійснюватиметься щоденно, впродовж робочого дня за принципом «єдиного вікна» - в залі обслуговування на першому поверсі управління.

У переліку послуг, що надаються за принципом «єдиного вікна»: призначення та перерахунок пенсій, консультації з питань пенсійного законодавства, видача пенсійних посвідчень, страхових свідоцтв та довідок та вимогу одержувача пенсій. Окрім того,тут можна оформити виплату пенсії у разі виїзду за кордон, зміни місця проживання або прізвища.

Також в цьому залі здійснюється виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, призначення пенсії за особливі заслуги, видача трудових книжок, обслуговування громадян з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян.

Саме такий спосіб обслуговування спростить отримання громадянами потрібної інформації, а саме робота управління стане більш відкритою і прозорою.

Також слід зазначити, що покращення в обслуговуванні громадян відчують не тільки особи, що звертаються на прийом, але й співробітники Пенсійного фонду. Адже такі питання, як наприклад, призначення і перерахунок пенсій потребують не тільки глибоких знань, але й концентрації уваги. І те, що тепер ці функції розмежовані - одні фахівці приймають документи, надають довідки чи консультації « єдиному вікні», а інші вже займаються обробкою цих документів, значно полегшує весь процес і зменшує кількість помилок.

І на останок слід зазначити, що «єдине вікно» працює за графіком роботи управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі - з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00 та у п'ятницю з 8-00 до 15-45, телефон - 2-02-32.

____________________________

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі інформує, що з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Постановою Кабінету Міністрів України за № 706 від 04.09.2013 р. введено в дію типове положення про уповноважений підрозділ ( особу) з питань запобігання та виявлення корупції 

        Основними положеннями типового положення є наступні:

 Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції утворюється за рішенням керівника державної установи. Що належить до сфери управління органу виконавчої влади.

   У своїй діяльності уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

        Основними завданнями уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції:

 - підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в головному управлінні та його підвідомчих управліннях.

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.

  - участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

    Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; надає роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб головного управління та підвідомчих управлінь, вносить начальнику даного управління пропозиції щодо усунення таких ризиків; надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій, у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

    Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими  особами головного управління або підвідомчих управлінь, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти начальника головного управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції, а також веде облік працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.

    Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань забороняється.

    Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції має право отримувати від інших структурних підрозділів необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

- отримувати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлення логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

- ініціювати перед керівником питання щодо надсилання запитів  до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання  покладених  завдань.

 

    В органах Пенсійного фонду України запроваджено централізовану електрону форму реєстрації рішень про призначення (перерахунок) пенсій.

Це програмне забезпечення дозволяє на всіх рівнях органів Фонду забезпечити щоденний контроль над дотриманням термінів призначення пенсій. Контроль застосовуватимуть насамперед із метою запобігання порушенню термінів, установлених законодавством для призначення та перерахунку пенсій.

________________________________