Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

17.12.2018

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території забудови земельної ділянки для будівництва внутрішньгосподарських об‘єктів сільськогосподарського призначення (комплексу по зберіганню, сушці та переробці зерна, з під‘їзною автомобільною дорогою та під‘їзною залізничною колією при станції Козятин-1) для ведення особистого селянського господарства із орієнтовною площею проектування 9,2 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Сокілецької сільської ради.

1.     Інформація  про замовника :

Козятинська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 22100, Вінницька обл. м. Козятин, площа Героїв Майдану, 20 тел. 04342 2-04-63 факс 04342 2-00-68 e-mail: rda_kozyatyn@vin.gov.ua

2.     Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом "Детальний план території забудови земельної ділянки для будівництва внутрішньгосподарських об‘єктів сільськогосподарського призначення (комплексу по зберіганню, сушці та переробці зерна, з під‘їзною автомобільною дорогою та під‘їзною залізничною колією при станції Козятин-1) для ведення особистого селянського господарства із орієнтовною площею проектування 9,2 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Сокілецької сільської ради обґрунтовується та розглядається можливість будівництва комплексу по зберіганню, сушки та переробки зерна на 80,0 тис. тонн.

Детальний план розроблений відповідно до Розпорядження Козятинської районної державної адміністрації  №306 від 23 листопада 2018 року про розроблення детального плану території.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: проект схеми планування території Козятинського району.

3.     Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Ділянка під будівництво розташована в Вінницькій області Козятинському районі  за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Сокілецької сільської ради, Козятинського району Вінницької області. Забудова на ділянці відсутня.

Площа земельної ділянки – 9,2га.

За матеріалами топогеодезичної зйомки на ділянці проходять підземні кабельні мережі, які належать компанії «АТРАКОМ». В межах ділянки на південній стороні проходить ЛЕП 35кВ та 110кВ.

Рельєф ділянки має ухил в південному напрямку. Перепад висот 7метрів.

Зонування території елеватора передбачається розділити на наступні складові:

- зона елеватора (склад зерна;

-ремонтно-складська зона;

- КПП з ваговою;

- лабораторія;

- розвантаження автотранспорту;

- розвантаження залізно дорожнього транспорту;

- відвантаження на автотранспорт;

- відвантаження на залізничний транспорт;

- під’їдні залізничні колії;

- стоянка вантажного транспорту;

Зонування території адміністративно-побутової будівлі (АПБ) передбачається наступне:

- стоянка легкового автотранспорту;

- будівля АПБ фасадом виходить на зовнішню частину території, побутовими приміщеннями на внутрішню частину для уникнення перетину потоків офісних робітників та гостей компанії з потоками людей робітничого складу комплексу.

        Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

–  в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

– в процесі експлуатації:  водопостачання – із артезіанської свердловини,               скид стічних вод після локальних очисних споруд комунальної каналізації та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території в річку Роставиця.

–  порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

5.     Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі

якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення комплексу по зберіганню, сушки та переробки зерна і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об‘єктів будівництва та територіального розміщення об‘єкта планової діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об‘єкту, що проектується, приведе до неможливості збільшення обсягів обробки та зберігання зерна та реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

6.     Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

§  вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

§  розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

§  оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

§  визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

§  зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

§  повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

             В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

7.     Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нової свердловини, прокладка мереж водопостачання по території, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів.

 При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.     Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.     Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Козятинська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 22100, Вінницька обл. м. Козятин, площа Героїв Майдану, 20 тел. 04342 2-04-63 факс 04342 2-00-68

         Контактний email (сайту) rda_kozyatyn@vin.gov.ua контактна особа – Гибало Володимир Олексійович.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 2 січня 2019 року).


« Повернутись