Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ

            Козятинський район має значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов’язані з близькістю до обласного центру, розвинутим транспортним сполученням,  наявністю  сировинної бази  для  переробки сільгосппродукції та  промислового  виробництва продуктів харчування,  використанням недіючих потужностей промислових підприємств, наявністю необхідних трудових ресурсів та ін.

        Стратегія розвитку Козятинського  району на 2013-2020 роки базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT- аналізу.   На основі SWOT- аналізу здійснюється ідентифікація:

•         сильних сторін, які необхідно  стабілізувати;

•         слабких  сторін, які необхідно ліквідувати;

•         потенціалів, які необхідно використовувати;

•         ризиків, які необхідно відобразити.

Сильні сторони  (strengths)

 

1. Вигідне географічне розташування

2. Розвинуті  мережі автомобільних та залізничних доріг

3. Потужний агропромисловий комплекс

4. Сприятливі умови для розвитку переробки сільськогосподарської продукції

5. Високий рівень газифікації району

6. Перспективний промисловий потенціал

7.  Щорічне збільшення обсягів  зовнішньої торгівлі

8. Приток в район прямих іноземних інвестицій

9. Наявність факторів та  умов, що забезпечують  інвестиційну привабливість району

10. Незайнятість ряду сегментів ринку (надання послуг, туризм, зелений туризм)

11.  Достатньо розвинена система зв’язку

12. Достатня мережа банківських установ

13. Наявність необхідних трудових ресурсів

СЛАБКІ СТОРОНИ   (weaknesses)

1. Відсутність  підприємств по переробці с/г продукції

2. Відсутність будівельних організацій

3. Низька інвестиційна привабливість  вільних земельних ділянок під промислове будівництво через відсутність необхідних комунікацій

4. Низька технічна оснащеність району мережею «Інтернет»

5. Значна кількість непрацюючих малих підприємств;  25% працюючих МП мають збитковий  фінансовий результат

6. Не розвинута інфраструктура підтримки малого підприємництва

7. Слабо розвинута сфера побутового обслуговування населення

8.Технічна та моральна зношеність комунальної інфраструктури

9.  Низька якість дорожнього покриття більшості комунальних  доріг

10. Відтік працездатного населення  в молодому віці

 

МОЖЛИВОСТІ

1. Будівництво підприємств з переробки с/г продукції  та виробництва продовольчих товарів

2. Створення будівельних організацій,  відновлення  та розвиток сфери виробництва  будівельних матеріалів

3. Використання потужностей недіючих промислових  підприємств для виробництва альтернативних видів палива

4. Підвищення інвестиційної привабливості шляхом підведення необхідних комунікацій до  вільних земельних ділянок

5. Створення та розвиток промислових зон  на вільних земельних ділянках

6. Створення спеціалізованих високопродуктивних   підприємств в галузі тваринництва

7. Розвиток птахівництва, садівництва, риборозведення

8. Облаштування зон відпочинку та розвиток зеленого туризму

 

РИЗИКИ

1.Різкі зміни валютного курсу та інфляційні процеси

2. Політична, економічна та фінансова  нестабільність в країні

3.Погіршення економічних стосунків з країнами-партнерами внаслідок  можливої зміни зовнішньополітичного курсу

4. Підвищення цін на енергоносії та паливо

5.Уповільнення інвестиційної активності, обмеженість інвестиційних можливостей підприємств

6.Невідповідність ринкових цін до затрат на виробництво продукції

7.Зростання  відсоткових ставок за комерційними кредитами

8. Несвоєчасне виконання  узгоджених податкових зобов’язань платниками податків та ухилення від сплати податків

9. Збільшення рівня безробіття,  зменшення доходів населення, низька платоспроможність

10. Недофінансування  соціальних  проектів з місцевих, обласного та Державного бюджетів, внаслідок чого  заходи можуть бути виконані  частково або  не виконані взагалі

11. Виникнення надзвичайних ситуацій, стихійні лиха, несприятливі погодні умови

 

Метою Стратегії збалансованого регіонального розвитку Козятинського району на період до 2020 року є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки району, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального розвитку міста Козятин та району, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Стратегія є документом, який має покладатись в основу регіонального планування та який реалізується через програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії є створення на її основі плану її реалізації, на новій інноваційній для української системи регіонального розвитку основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.