Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

ПРІОРИТЕТИ

Стратегія  розвитку  будується  на визначених для Козятинського району  основних пріоритетах (стратегічних напрямках).

Стабільний та збалансований економічний розвиток - головний  чинник, що забезпечує  результативність економічної діяльності, економічних програм та заходів, задовольняє  потреби шляхом створення необхідних людині благ, умов та засобів існування з використанням праці.

ПРІОРИТЕТ  № 1      Стабільний економічний розвиток району

ПРІОРИТЕТЕ 1.1: Розширення  промислового сектору економіки району

Операційна ціль:

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в сфері промислового виробництва, щорічне зростання обсягів виробництва промислової продукції, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до районного бюджету

 

Заходи:

 

- всебічне сприяння, в межах повноважень,  в реалізації діючими  промисловими підприємствами інвестиційних проектів (будівництво нових виробничих потужностей, реконструкція, модернізація виробництва);

- створення  умов для входження в район прямих іноземних інвестицій, що спрямовуються на розвиток промислового сектору;

- бюджетна підтримка інвестиційних проектів суб’єктів господарювання  з  будівництва  підприємств з переробки с/г продукції  та виробництва продовольчих товарів;

- відновлення  та розвиток  будівельної галузі  та сфери виробництва  будівельних матеріалів;

- використання потужностей недіючих промислових  підприємств для виробництва альтернативних видів палива;

- організація виробництва біоетанолу на потужностях  цукрових заводів;

    - створення та розвиток промислових зон  на вільних земельних ділянках.

 

  ПРІОРИТЕТ 1.2:  Розвиток базових галузей сільського господарства          

Операційна ціль:

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового   комплексу району

 

Заходи:

 

  - впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою збільшення врожайності культур та імпортозаміщення;

  - розбудову виробничої інфраструктури в аграрному секторі насамперед тваринницьких ферм та комплексів;

  - модернізація та реконструкція тваринницьких приміщень та молочних комплексів  з метою покращення технологічних умов виробництва тваринницької продукції та підвищення її якості;

  - збільшення поголів’я за рахунок власного  відтворення поголів’я та закупівлі у населення та в спеціалізованих господарствах; закупівля тварин племінних порід;

  - модернізація та будівництво об’єктів агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості та  конкурентоспроможності;

  - стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації та розвиток виробництва у господарствах населення;

- розширення сфери сільськогосподарського виробництва – розвиток овочівництва,  птахівництва, садівництва, риборозведення;

- створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.

 ПРІОРИТЕТ 1.3:  Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату

 Операційна ціль:

Формування позитивного інвестиційного іміджу району

 

Заходи:

 

   - відпрацювання інвестиційної політики району, яка визначає інвестиційні пріоритети та регулює процедуру надання ресурсів громади для інвестування;

   - визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку району;

   - застосування на практиці механізмів державно-приватного партнерства, та забезпечення прозорості їх функціонування;

   - застосування різних форм державної підтримки інвестиційних проектів, в тому числі – на засадах спільного фінансування, часткового здешевлення вартості фінансового ресурсу тощо, за результатами конкурсного відбору;

активізація місцевої ініціативи – об’єднання зусиль активних представників територіальних громад для вирішення місцевих проблем та забезпечення ефективного використання місцевих ресурсів;

   - фінансова підтримка малого та середнього бізнесу  у випадку впровадження суб’єктами підприємницької діяльності  інвестиційних проектів в пріоритетних для району сферах;

   - фінансова підтримка  соціально-вагомих для району інвестиційних проектів;

   - сприяння в будівництві об’єктів соціальної інфраструктури, об’єктів придорожнього сервісу, розширеннямережі стільникового та мобільного зв’язку;

   - сприяння в реалізації інвестиційних програм, що впроваджуються підприємствами та організаціями району;

   - підвищення інвестиційної привабливості шляхом підведення необхідних комунікацій до  вільних земельних ділянок.

 

ПРІОРИТЕТ 1.4:   Формування сприятливого економічного середовища        для розвитку бізнесу та приватної ініціативи

Операційна ціль:

Подальший розвитку малого  та середнього бізнесу

 

Заходи:

 

- максимальне поєднання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами району та його населення;

 -  зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва;

 -  зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність;

сприяння суб’єктам підприємництва  у впроваджені інвестиційних проектів в пріоритетних для району сферах діяльності;

-  залучення  представників  від малого та середнього бізнесу до підготовки рішень та проектів регуляторних  актів шляхом їх обговорення,  проведення цільових нарад, консультацій, круглих столів, тощо;

-  забезпечення рівних  умов  доступу  суб’єктів малого підприємництва до інформації щодо  наявного комунального майна, вільних земельних ділянок, об’єктів водного фонду, які пропонується до продажу або передачі в оренду на конкурсних засадах;

- створення та розвиток об’єктів  інфраструктури підтримки малого підприємництва.

 

ПРІОРІТЕТ  № 2    Покращення стандартів життя населення

ПРІОРИТЕТ 2.1:  Зростання добробуту та підвищення життєвого                                                                                                         рівня населення

Операційна ціль:        

Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району

Заходи:

 

 - підвищення якості надання соціальних послуг населенню шляхом організації ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг;

- здійснення моніторингу щодо встановлення тарифної ставки (окладу, посадового окладу) не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством  для працездатної особи;

-  забезпечення соціальних гарантій шляхом здійснення  контролю за своєчасним впровадженням усіма суб’єктами підприємницької діяльності мінімального розміру заробітної плати;

-   забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на економічно активних підприємствах;

-  зменшення диференціаціїв оплаті праці працівників району за видами економічної діяльності та формами власності;

-  легалізація трудовихвідносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати;            

-  здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, охорону праці, атестацією робочих місць за умовами праці;

- здійснення   контролю за виконанням сторонами зобов’язаньз колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;

- забезпечення наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду України;

- своєчасне проведення перерахунків пенсій відповідно до змін у законодавстві та за зверненням пенсіонерів;

-  ліквідація існуючої та недопущення подальшого виникнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду.

 

ПРІОРИТЕТ 2.2:  Забезпечення продуктивної зайнятості  працездатного  населення  

Операційна ціль:   

Регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів

Заходи:

 

    - удосконалення методів професійної орієнтації населення, насамперед, молоді, як однієї з найбільш уразливих категорій населення;  

   - покращення якості та результативності профорієнтаційних заходів із незайнятим та зайнятим населенням, збільшення кількості різноманітних тематичних семінарів з цільовими групами осіб, організації та проведення масових заходів: «Ярмарок вакансій та професій», «Днів кар’єри», «Днів відкритих дверей», заходів для учнівської молоді «Крок у реальне життя», впровадження  інноваційних  підходів;

  - сприяння популяризації робітничих професій та продуктивному працевлаштуванню молоді на перше робоче місце;         

  - удосконалення взаємодії з роботодавцями, підвищення ефективності використання заявлених ними вакансій, в тому числі шляхом попередньої професійної підготовки, перепідготовки безробітних на замовлення та під конкретне робоче місце;

 - розширення видів оплачуваних громадських робіт, залучення до участі у них безробітних громадян;  

 - удосконалення технології обслуговування незайнятого населення, персоніфікація соціальних послуг, що надаються безробітним, поліпшення їх якості;

 - укріплення основ соціального партнерства, удосконалення методів співпраці центру зайнятості з головами сільських та селищних рад;

- підвищення рівня адаптації сервісу усіх послуг служби зайнятості, їх змісту і форм до нових умов розвитку подій на ринку праці  (робота з категорією зайнятих громадян, реєстрація шукаючих роботу не за місцем реєстрації)з метою забезпечення необмеженого доступу до цих послуг.

 

ПРІОРИТЕТ 2.3:       Забезпечення високих стандартів навчання

Операційна ціль:

 Подальше покращення  матеріально-технічної бази навчальних закладів району, підвищення якості освітніх послуг

Заходи:

 

- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням  демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти;

   - розширення мережі дошкільних навчальних закладів, 100% охоплення  дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

     - посилення контролю за наданням загальноосвітніми навчальними закладами якісної освіти та проведення звітів керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю;

- вдосконалення системи роботи з відбору, підтримки та розвитку обдарованих учнів, проводити учнівські олімпіади з базових  дисциплін, турніри, інтернет-олімпіади, конкурси учнівської творчості;

 -   забезпечення підручниками, навчально-методичною літературою для спецкурсів;

 - постійне оновлення навчально- матеріальної бази предметних  кабінетів у базових школах,    забезпечення  їх технічними засобами навчання;

 - організація навчально-методичного, кадрове забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки;

  - підвищення престижу професії вчителя, підвищення його соціального статусу, запровадження дієвої системи матеріального та морального заохочення педагогічних працівників з метою  стимулювання їх професійного росту;

-   забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасників    навчально-виховного процесу та створення для учнів безпечних  та комфортних умов перебування та навчання  у навчальних закладах: гаряче харчування, підвіз до місця навчання і у зворотному напрямку, медичне обслуговування;

 - реконструкція та капітальний ремонт будівель і споруд навчально-виховних закладів;

- запровадження  енергозберігаючих технологій.

ПРІОРИТЕТ 2.4:   Покращення стану здоров’я населення району, забезпечення якісної і доступної медичної допомоги

Операційна ціль:      

Забезпечення ефективного функціонування  закладів охорони здоров’я  первинного та вторинного рівнів медичної допомоги та  рівного і справедливого доступу усіх жителів району  до медичних послуг належної якості

Заходи:

 

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- забезпечення кадрової політики шляхом підготовки кадрів з числа сільської молоді;

- фінансове забезпечення реалізації районної програми "місцевих" стимулів для медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

- подальший розвиток інституту сімейного лікаря на основі зміцнення ролі первинної медичної допомоги;

- розширення мережі амбулаторій – відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги;

 - до оснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення;

 - укладення  договорів про медичне обслуговування населення між центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та відповідними розпорядниками бюджетних коштів;

 - забезпечення впровадження існуючих стандартів (протоколів) лікування з метою підвищення якості медичних послуг та попередження хвороб;

 - проведення просвітницької роботи з метою підвищення санітарної культури населення та пропаганди здорового способу життя.

 

ПРІОРИТЕТ 2.5:  Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток туризму

Операційна ціль: 

Всебічний розвиток культури та туризму на теренах району, збереження та примноження народних традицій, збереження пам’яток історико-культурної спадщини

Заходи:

 

  - виконання заходів районної Програми розвитку культури і духовного відродження на 2011-2015 рр.;

   - збереження та популяризація народних традицій, інформатизації культурно-мистецьких заходів, створення умов для забезпечення діяльності закладів культури району;

  - створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби жителів та гостей району;

- забезпечення розвитку сільського зеленого туризму та створення зон відпочинку, залучення до розвитку туристичної індустрії приватного сектору;

- проведення капітальних ремонтів та здійснення технічного переоснащення закладів культури.

 

ПРІОРИТЕТ 2.6:       Розвиток фізичної культури та спорту

Операційна ціль: 

Створення умов для забезпечення цілеспрямованої рухової активності дітей, молоді та дорослого населення, розвиток і популяризація фізичної культури та спорту в районі, утвердження здорового способу життя, підтримка пріоритетних видів спорту

Заходи:

 

- продовження розпочатих робіт з облаштування, реконструкції та будівництва сучасних спортивних споруд, належне  їх обладнання та використання;

  - модернізація матеріально-технічної бази Козятинської ДЮСШ „Колос”, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-тренувального процесу;

- сприяння розвиткові олімпійських та не олімпійських видів спорту;

- проведення  змагань районного рівня, масових культурно-спортивних заходів та залучення до занять спортом широких верств населення, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями;

-  формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту в місцевих засобах масової інформації та через різні форми соціальної реклами.

 

ПРІОРИТЕТ 2.7:     Формування ефективної цивілізованої торговельної інфраструктури району, забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування населення

Операційна ціль:        

Підвищення якості торговельного та побутового обслуговування

 

Заходи:

 

- оптимізація соціальної, організаційної, функціональної і територіальної структури торгівлі, розвиток і зміцнення торгівлі, як ефективного каналу реалізації товарів та послуг;

- розширення мережі підприємств, що надають послуги, за рахунок відкриття сучасних закладів обслуговування;

- доступність торговельних та платних послуг для всіх категорій споживачів, врахування їх інтересів;

- створення ринків, як самостійних суб’єктів господарювання;

- задоволення  попиту населення у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на  соціально значущі продукти харчування та промислові товари;

- сприяння товаровиробникам  в  просуванні  сільськогосподарської продукції  до кінцевого споживача;

 - залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, ресторанного господарства  та побутового обслуговування;

- залучення суб’єктів підприємництва до організації виїзного торговельного та побутового обслуговування  населення у  віддалених  селах району;

- підтримка суб’єктів господарювання, які здійснюють пільгове торговельне та побутове обслуговування соціально незахищених верств населення;

- впровадження  системи  розрахунків з використанням споживачами спеціальних платіжних засобів (платіжні картки, кредитні картки).

 

ПРІОРИТЕТ 2.8:     Розбудова та модернізація інфраструктури, що  сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості району

Операційна ціль:

   

Поліпшення  умов життєдіяльності, забезпечення населення різноманітними та якісними послугами, підвищення загального рівня життя населення району

 

Заходи:

 

- залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації інфраструктурних проектів;

- оновлення парку пасажирських автобусів,  будівництво та облаштування автобусних зупинок;

- формування оптимальної автобусної маршрутної мережі загального користування, внесення пропозицій щодо перспектив їх розвитку;

-  запобігання використанню транспортних засобів, надання робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров’я людей та довкілля;

- утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під’їздів;

- оперативне інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання та пасажирів щодо змін  в законодавстві та тарифній політиці на автомобільному транспорті;

- своєчасна виплата компенсації  автомобільним перевізникам за здійснення перевезень пільгових категорій пасажирів;

- проведення ремонту комунальних доріг району, впровадження заходів, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на вулицях і дорогах населених пунктів, що є комунальною власністю, фінансування заходів та робіт з установлення, заміни та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також освітлення вулиць та доріг, здійснення поточних ремонтів автодоріг та заходів по їх експлуатаційному утриманню;

 - будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, у тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства;

 - розширення мережі абонентів “Укртелеком”, забезпечення населення якісним телефонним  та  стільниковим зв’язком, удосконалення системи обслуговування;

- підвищення якості зв’язку та збільшення кількості з’єднувальних ліній на напрямках між районним центром і сільськими АТС;

- розширення можливостей комутованого доступу до мережі “Інтернет”, FRAME RELAY, ADSL абонентами сільських АТС;

- забезпечення сталого безперебійного зв’язку між телекомунікаційними засобами Козятинського району та телекомунікаційною мережею Вінницької області.

 

ПРІОРИТЕТ  № 3  Сприяння розвитку в районі громадянського  суспільства

ПРІОРИТЕТ 3.1:  Формування громадянської культури суспільства

Операційна ціль:   

Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки

Заходи:

 

 - вільний  доступ районних інститутів громадянського суспільства до інформації про діяльність місцевих органів влади;

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення  громадського контролю за діяльністю органів влади;

- утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, комісій, груп для забезпечення громадської думки у формуванні та реалізації політики;

- проведення органами влади моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного та публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості;

- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

- стимулювання участі суб'єктів господарювання у розв'язанні соціальних проблем;

- сприяння удосконаленню механізму участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення;

- фінансова підтримка  за рахунок коштів місцевого бюджету  громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям;

- взаємодія з громадськими об’єднаннями щодо методичного забезпечення просвітницької діяльності серед населення.

 

ПРІОРИТЕТ 3.2:  Підтримка сім’ї,  як основи суспільства, боротьба з дитячою безпритульністю, покращення якості життя дітей соціально-вразливих груп

Операційна ціль:  

Створення належних умов для зміцнення в районі традицій української сім'ї, забезпечення гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  та   соціально-правовий  захист незахищених категорій сімей та молоді, оздоровлення дітей та підлітків, пропаганда недопущення негативних явищ в молодіжному середовищі, підтримка громадянської активності молоді

Заходи:

 

-  соціальна та правова підтримка багатодітних сімей та сімей, які потрапили  в складні життєві обставини;

-  оздоровлення дітей та підлітків соціально-незахищених  категорій сімей, обдарованих дітей за кошти місцевого,  обласного, державного бюджетів, кошти благодійних організацій;

 -  попередження насильства в сім’ї через профілактичні заходи, проведення круглих столів, виїзних лекторіїв, роз’яснювальної роботи через ЗМІ;

- підтримка обдарованої молоді, сприяння у всебічному її розвитку;

- попередження проявів дискримінації за ознаками статі, шляхом постійного моніторингу даного питання та розгляду заяв і скарг з цього питання із подальшим реагуванням усіх зацікавлених органів;

- розширення мережі сімейних та молодіжних клубів, з метою розвитку громадянської активності, забезпечення постійної співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо вирішення нагальних проблем різних категорій сімей;

- проведення розважально-виховних  заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя;  пропаганду   кращих українських традицій щодо  подружнього  життя  та виховання дітей;

- сприяння навчанню та працевлаштуванню молоді, в т.ч. з числа соціально-незахищених категорій;

 - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомні сім’ї;

- створення дитячих будинків сімейного типу;

-  забезпечення прав дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла по досягненню ними 18-річного віку;

- соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

ПРІОРИТЕТ 3.3:  Залучення  територіальних громад  до розробки  програм з комплексного розвитку територій, які  реалізуються  за рахунок   обласного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі

Операційна ціль: 

Активізація діяльності органів місцевого самоврядування, членів територіальних громад у визначені потреб та пріоритетів розвитку, покращення умов життєдіяльності через реалізацію проектів місцевого значення соціального спрямування, покращення якості послуг

Заходи:

 

 

 

-  забезпечення відповідного рівня            обізнаності керівників органів місцевого самоврядування шляхом поширення інформації про проведення Всеукраїнського та обласного Конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та про проект „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ” (МРГ) та ін.;

- впровадження практики  спільного планування  проектів відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку району;

- комісійний відбір  потенційних учасників, визначення мікропроектів громад, які будуть підтримані, забезпечення їм  співфінансування з районного бюджету;

- надання практичної допомоги в підготовці проектних пропозицій громад, консультування зі стратегічних питань впровадження проекту;

- моніторинг процесу впровадженням переможцями Конкурсів проектів розвитку громад  та регулярне звітування про освоєння коштів з Фонду конкурсу;

- передача завершених об’єктів на баланс органів влади, надання допомоги у  створенні механізмів управління, експлуатації, обслуговування;

- залучення керівників територіальних громад району до участі в обласних семінарах з питань місцевого розвитку;

- розповсюдження досвіду територіальних громад Вінницької області, переможців  конкурсів проектів розвитку територіальних громад в попередні роки.